Kosten en voorwaarden

Tarievenlijst Orthoteam.nl per 1 januari 2020 voor patiënten niet vallend onder B en/of C.

Je kunt behandelingen en kosten niet generaliseren. Iedere persoon en elk gebit is weer anders. Toch kun je zeggen dat het merendeel van de actieve behandelingen al gauw 1½ tot 2½ jaar duurt. Daarbij een rustperiode en/of een nachtbeugelperiode niet meegerekend.

De totale kosten, inclusief vooronderzoek en nachtbeugel(s), bedragen dan rond de € 2500,-.

Het kan natuurlijk ook korter duren en daardoor (veel) goedkoper zijn. Soms duurt het een jaar en héél soms enkele maanden. Een beugelbehandeling kan echter ook langer duren. Het kan zijn dat er blijvende tanden en kiezen getrokken moeten worden en er kan bijvoorbeeld op volwassen leeftijd een kaakoperatie nodig zijn, of implantaten.
Het uitgebreide vooronderzoek moet hier uitsluitsel over geven. Tijdens de bespreking daarvan moet duidelijk worden wat voor jou de beste oplossing is, hoe lang het duurt en wat het kost.
De verrichtingen en tarieven die in rekening gebracht worden, zijn bepaald door de overheid en dus overal in Nederland hetzelfde. De techniek- en materiaalkosten variëren per geval en per praktijk. Een lijst met de meest voorkomende tarieven staat op onze website en is te zien op onze praktijk. Een overzicht van álle tarieven met hun toelichting is te vinden op de site van de NZa

Rond de jaarwisseling kunt u weer van verzekeraar wisselen. Om te kijken welke verzekering het beste bij u past kunt u verzekeraars ook op internet vergelijken. Bekende sites hiervoor zijn o.a. www.independer.nl, www.allesoverhetgebit.nl,www.vergelijkmondzorg.nl/orthodontie, de zorgvergelijker van de consumentenbond of meer hulp bij een op maat gesneden advies via dezorgverzekeringadviseur.com. In bijna alle gevallen wordt een orthodontische behandeling alleen vergoed uit de aanvullende verzekering. Er zijn ook verzekeraars die orthodontie voor volwassenen geheel of gedeeltelijk vergoeden. Steeds vaker is er een wachttijd van één of twee jaar voordat er aanspraak op vergoeding gemaakt kan worden.

De meest voorkomende tarieven vindt u hieronder. Een volledig overzicht incl. de toelichting vindt u op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit
F121AEerste consult22,16
F122AVervolgconsult22,16
F124ASecond opinion104,95
F127AMultidisciplinair consult, per uur(deelbaar in eenheden van 5 min.)137,48
F125A*Maken gebitsmodellen (*excl. techniekkosten +/- €10,-)16,99
F126ABeoordelen gebitsmodellen incl. bespreken behandelplan61,33
F155AVervaardigen orthopantomogram (kaakoverzichtsfoto)29,84
F156ABeoordeling orthopantomogram17,49
F157A Vervaardiging laterale schedelfoto18,69
F158A Beoordeling laterale schedelfoto52,18
F161AVervaardiging meerdimensionale kaakfoto139,94
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto58,31
F411A*Plaatsen beugel categorie 1 (* exclusief techniekkosten/ +/- 60,-)114,59
F421A* Plaatsen beugel categorie 2 (* exclusief techniekkosten/+/- 40-80,-)119,85
F431A*Plaatsen beugel categorie 3 (* exclusief techniekkosten/+/- 90-150,-)138,21
F441A*Plaatsen beugel categorie 4 (* exclusief techniekkosten/+/- 100-150,-)147,24
F451A*Plaatsen beugel categorie 5 (* exclusief materiaal +/- 90- 275,-) 348,36
* toeslag keramische brackets +/- 10,- per bracket; toeslag biteramps €25,-
F461A* Plaatsen beugel categorie 6 (* exclusief materiaal +/- 180 - 365,-)566,68
* toeslag keramische bracktes 10,- per bracket; toeslag biteramps €25,-
F471A*Plaatsen beugel categorie 7 (Invisalign)549,94
(* exclusief techniekkosten: Comprehensive +/- 2250,-; Lite (dual/single) +/- 1400,-/1050,- ; I7 (d/s) +/- 800-600,- )
F492AVerwijderen beugel categorie 5 t/m9, per kaak95,44
F511ABeugelconsult per maand categorie 129,01
F512A Beugelconsult per maand categorie 229,01
F513ABeugelconsult per maand categorie 329,01
F514ABeugelconsult per maand categorie 429,01
F515ABeugelconsult per maand categorie 533,15
F516ABeugelconsult per maand categorie 641,44
F517ABeugelconsult per maand categorie 741,44
F521ABeugelconsult vanaf 25e behandelmaand categorie 1 t/m 929,01
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 429,01
F532ANacontrole beugel categorie 5, 7, 832,60
F533ANacontrole beugel categorie 6, 941,44
F611A Documenteren en bespreken gegevens electronische chip in uitneembare apparatuur121,84
F612APlaatsen intermaxillaire correctieveren (exl. materiaalkoten +/- 70-100,-)119,85
F716A*Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur (*exl. techniekkosten +/- €40,-)26,24
F723A*Plaatsen micro-implantaat voor beugel (*exl. techniekkosten +/- €20,-)82,10
F810Areparatie of vervanging beugel cat. 1 t/m 4 i.v.m. slijtagekostprijs
F811A*Reparatie of vervanging van beugel (*exl. techniekkosten)28,80
F812A*Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur (*exl. techniekkosten +/- € 40,-)37,96
F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak (*exl. techniekkosten +/- €40,-)37,96
F724APreventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min.)13,07
M40Fluoridebehandeling, per kaak14,58
A15Oppervlakteverdoving 7,58
F815Averwijderen spalk per element5,83
AZBAfwezig zonder 24 uur van tevoren bericht. Per kwartier(1x per jaar coulance)15,-

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij zijn op de website en in de praktijk in te zien en worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld.

1- Kosten en betaling:
De kosten van behandeling, inclusief materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).
Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschie­den. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verre­kend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is de tandarts te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.
Voor betalingen gecedeerd aan Netpoint Factoring B.V. gelden de betalingsvoorwaarden van Netpoint factoring B.V.

2-Overschrijding betalingstermijn:
Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt ontvangt een eerste betalingsherinnering. Voor een tweede en evt. daaropvolgende betalingsherinnering kunnen kosten in rekening worden gebracht.
Indien de patiënt niet binnen 14 dagen van de eerste betalingsherinnering heeft betaald is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. In dat geval is de patiënt aan de tandarts de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die de tandarts moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die hiervoor verschuldigd is zal worden doorberekend aan de patiënt.
Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

3-Behandeling en informatie:
Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten, daaronder begrepen de door te berekenen techniekkosten.
De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de tandarts naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de tandarts ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. U vindt de privacy- en cookieverklaring op onze website bij ‘kosten en voorwaarden’ of kunt die bij ons opvragen.

4-Derden:
De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

5-Reclames en klachten:
Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de tandarts schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie. Orthoteam.nl is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

6-Aansprakelijkheid:
De aansprakelijkheid van de tandarts is beperkt tot het bedrag waarop de door de tandarts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de tandarts.

Via Algemene voorwaarden kunt de voorwaarden uitprinten.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Orthoteam.nl streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • (röntgen)foto’s en (digitale) gebitsafdrukken
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden o.a. gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het inloggen op uw account;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het overleg over een behandeling met collega of verzekeraar
 • Het aanvragen en uitvoeren van een telefonisch of eConsult;
 • Het bestellen van tandheelkundige apparatuur;
 • Facturatie en uitbesteding daarvan;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij werken hiervoor samen met professionele ICT-bedrijven waarmee wij bewerkersovereenkomsten hebben afgesloten.
In onze praktijk hebben we een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd dat periodiek wordt geëvalueerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken alleen gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@orthoteam.nl  of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0223-692586. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
Orthoteam.nl, Mr.Daarnhouwerstraat 1, 1787 BA Julianadorp
Tel. 0223-692586, e-mail: info@orthoteam.nl, t.a.v. W. de Vries.

Via Privacyverklaring kunt u de verklaring uitprinten.

Orthoteam.nl heeft zijn declaraties uitbesteed aan Netpoint Factoring B.V.

Netpoint Factoring zal uw declaraties eerst aanbieden aan uw zorgverzekeraar, tenzij u bij ons heeft aangegeven dat u dat niet wilt. U krijgt per post bericht over wat uw verzekeraar niet vergoedt, als dit per mail mag kunt u dat aan ons doorgeven. Het is daarom belangrijk dat de juiste gegevens bij ons bekend zijn. U kunt een (historisch) overzicht van uw declaraties inzien, downloaden en evt. direct betalen via de website www.uwdeclaraties.nl , hier vindt u ook de algemene voorwaarden en de meest gestelde vragen.

Voor bijzondere vragen en evt. betalingsregelingen kunt ook op werkdagen bij Netpoint Factoring terecht van 8.30 – 17.00 uur via telefoonnummer 0416-541509